บทบาทและหน้าที่

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา มีดังนี้ 

1. ดำเนินการจัด ผลิต พัฒนา และเผยแพร่เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่ทันสมัยและมีคุณภาพในรูปแบบรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ และสื่อออนไลน์ต่างๆ เพื่อสนองตอบความต้องการทางการศึกษาตลอดชีวิต

2. บริหารจัดการสถานีวิทยุศึกษา สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

3. ให้บริการสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในหลากหลายช่องทาง

4. ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการวิจัย การพัฒนา การผลิต การใช้ และเผยแพร่เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

5. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเครือข่ายการผลิต พัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต

                6. พัฒนาบุคลากรทั้งด้านผู้ผลิตและผู้ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการผลิตและการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

7. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 

45

                 ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา แบ่งส่วนงานเป็น 7 ส่วน 1 กลุ่มงาน ดังนี้

(1)    ส่วนอำนวยการ

(1.1) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(1.2) ฝ่ายการเงินและบัญชี

(1.3) ฝ่ายบริหารงานพัสดุ

(2)    สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

(2.1) กลุ่มงานผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาตามอัธยาศัย

(2.2) กลุ่มงานผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาตามหลักสูตร

(2.3) กลุ่มงานจัดรายการและออกอากาศโทรทัศน์

(3)    สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา

(3.1) กลุ่มงานผลิตรายการวิทยุ

(3.2) กลุ่มงานจัดรายการและออกอากาศวิทยุ

(4)    กลุ่มงานแผนและพัฒนาบุคลากร

(5)    ส่วนผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (รังสิต)

(5.1) ฝ่ายผลิตรายการโทรทัศน์

(5.2) ฝ่ายเทคนิคโทรทัศน์และวิศวกรรม 

(6)    ส่วนเทคนิคและซ่อมบำรุง

(6.1) ฝ่ายเทคนิคโทรทัศน์

(6.2) ฝ่ายเทคนิควิทยุ

(6.3) ฝ่ายติดตั้งและซ่อมบำรุง

(7)    ส่วนวิศวกรรมและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

(7.1) ฝ่ายวิศวกรรม

(7.2) กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

(8)    ส่วนสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ

 

รายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบของกลุ่มงาน/ส่วน

1. ส่วนอำนวยการ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการและดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารราชการทั่วไป งานสารบรรณ งานอาคารสถานที่ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานยานพาหนะ งานรักษาความปลอดภัย งานรักษาความสะอาด การจัดการระบบสิ่งแวดล้อม การจัดการระบบสาธารณูปโภคภายในสำนักงาน งานประชาสัมพันธ์ งานเลขานุการผู้บริหาร รวมทั้งการประสานงานหน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

(1.1) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในสำนักงานและการบริหารราชการทั่วไป งานสารบรรณ งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารอาคารสถานที่ งานเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมข้อมูลสถิติ วางแผนและติดตามงาน การติดต่อนัดหมาย ประสานงาน สนับสนุนการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและบุคคลต่างๆ จัดเตรียมงานรับรองและงานพิธีต่างๆ เตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม จดบันทึก สรุปรายงานการประชุม และติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุม หรือผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งของหัวหน้าส่วนราชการ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของหน่วยงาน 

(1.2) ฝ่ายการเงินและบัญชี มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานการคลังขององค์กรในฐานะหน่วยงานย่อย จัดเก็บรายได้ การเก็บรักษาและนำเงินส่งคลัง ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ กำหนดมาตรการ ควบคุม ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ จัดทำบัญชี เอกสาร รายงานสถานะการเงินตามระบบหน่วยงานย่อย ประสานงาน ตอบข้อหารือทางด้านการเงินและบัญชีกับหน่วยงานเครือข่าย ดำเนินการจัดสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 

(1.3) ฝ่ายบริหารงานพัสดุ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วางแผน การจัดหาพัสดุ การสำรองพัสดุ การบริหารงานการจัดซื้อจัดจ้างในรูปแบบการตกลงราคา การสอบราคา ประกวดราคา ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วิธีพิเศษและวิธีกรณีพิเศษ ด้วยเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การเบิกจ่ายผ่านระบบ GFMIS ควบคุมการจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ จัดทำบัญชีหรือทะเบียนควบคุมทรัพย์สิน แยกประเภทวัสดุซ่อมแซม ดูแลรักษาพัสดุ กำหนดแนวทางและพัฒนาระบบการควบคุมพัสดุ โดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การจำหน่ายพัสดุ ควบคุมดูแลบำรุงรักษายานพาหนะ จัดระบบการให้บริการยานพาหนะ 

2. สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สร้างสรรค์ วางแผนการจัด ผลิต และพัฒนารายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ให้บริการข่าวสารการศึกษา และผลิตรายการพิเศษ เพื่อให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ วางแผนการออกอากาศ จัดทำผังรายการและเอกสารประกอบการรับชมรายการ และสื่อประกอบการเรียนรู้ ติดตามประเมินผลคุณภาพรายการและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการเผยแพร่รายการทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ พัฒนารูปแบบและวิธีการเผยแพร่รายการผ่านระบบเครือข่ายสากล
ทั้งในระบบ
Live TV และ TV On Demand IPTV ตลอดจนเผยแพร่รายการผ่านทาง Application ต่างๆ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

(2.1) กลุ่มงานผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาตามอัธยาศัย มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการวางแผน จัด ผลิต พัฒนารายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต แก่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งจัดและผลิตรายการพิเศษเพื่อให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆ
ทั้งภายในและภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ จัดทำและเผยแพร่เอกสารประกอบการรับชมรายการโทรทัศน์ ติดตาม และประเมินผลการรับชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อพัฒนาคุณภาพรายการ

(2.2) กลุ่มงานผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาตามหลักสูตร มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการวางแผนการจัด ผลิต พัฒนารายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาตามอัธยาศัย พร้อมสื่อประกอบตามหลักสูตรการศึกษาทุกระดับทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน สำหรับนักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ติดตามและประเมินคุณภาพรายการ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนารายการ

(2.3) กลุ่มงานจัดรายการและออกอากาศโทรทัศน์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) ให้เป็นไปตามให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ โดยดำเนินการวางแผนการออกอากาศรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา จัดทำผังรายการ จัดพิมพ์ตารางออกอากาศและคู่มือรับชมรายการ ประชาสัมพันธ์รายการโทรทัศน์ และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการเผยแพร่รายการโทรทัศน์ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ รวมทั้งพัฒนาการเผยแพร่รายการผ่านระบบเครือข่ายสากล (Internet) ทั้งในระบบ Live TV และ TV On Demand IPTV Application เพื่อรับชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาผ่านมือถือ ตลอดจนรวบรวมสถิติข้อมูลเกี่ยวกับการออกอากาศ

3. สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา

มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการสถานีวิทยุศึกษา ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สร้างสรรค์ วางแผนการจัด ผลิต และพัฒนารายการวิทยุเพื่อการศึกษา และให้บริการข่าวสารการศึกษา และผลิตรายการพิเศษเพื่อให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ วางแผนการออกอากาศ จัดทำผังรายการและเอกสารประกอบการรับฟัง และสื่อประกอบการเรียนรู้อื่นๆ ติดตามประเมินผลคุณภาพรายการ และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการเผยแพร่รายการทางสถานีวิทยุศึกษา พัฒนารูปแบบและวิธีการเผยแพร่รายการผ่านทางระบบเครือข่ายสากล ทั้งในระบบ Live Radio และ Radio on Demand ตลอดจนเผยแพร่รายการผ่านทาง Application ต่างๆ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

(3.1) กลุ่มงานผลิตรายการวิทยุ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการวางแผน จัด ผลิตและพัฒนารายการวิทยุเพื่อการศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย จัดทำสื่อประกอบการรับฟังติดตามและประเมินคุณภาพเพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนารายการ

(3.2) กลุ่มงานจัดรายการและออกอากาศวิทยุ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการสถานีวิทยุศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับว่าด้วยวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ โดยดำเนินการวางแผนการออกอากาศรายการวิทยุ จัดทำผังรายการ จัดพิมพ์ตารางออกอากาศ ประชาสัมพันธ์รายการวิทยุ ตลอดจนจัดทำเอกสารสำหรับออกอากาศ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการเผยแพร่รายการทางสถานีวิทยุ รวมทั้งพัฒนาการเผยแพร่รายการวิทยุ ผ่านระบบเครือข่ายสากล (Internet) Live Radio และ Radio on Demand ตลอดจนการเผยแพร่รายการวิทยุ ผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ Smart Phone

4. กลุ่มงานแผนและพัฒนาบุคลากร

มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห์ จัดทำยุทธศาสตร์ การพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ด้านแผนงาน งบประมาณโครงการให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงาน กศน. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน จัดทำหลักสูตรสื่อและกิจกรรมพัฒนาบุคลากรทางเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานทั้งด้านการผลิต การพัฒนา และการเผยแพร่เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับมาจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพประสานงานขอรับการสนับสนุนด้านงบประมาณและด้านอื่นๆ การศึกษาอบรม การศึกษาดูงานจากบุคคล หน่วยงานและองค์กรทั้งในและต่างประเทศ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

5. ส่วนผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (รังสิต)

มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการวางแผนการจัด ผลิต และพัฒนารายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต เผยแพร่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (ETV) และจัดให้บริการองค์กรหลักในกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานเครือข่ายในการผลิตรายการโทรทัศน์ ควบคุม ดูแล บำรุงรักษา ติดตั้ง ปรับแต่ง ตรวจสอบการใช้งานอุปกรณ์ระบบการผลิตรายการโทรทัศน์ อุปกรณ์ ระบบสาธารณูปโภค เครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคม

การบริหารจัดการภายในสำนักงานและการบริหารราชการทั่วไป งานสารบรรณ ควบคุมดูแลอาคาร สถานที่ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จ้างเหมา เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของหน่วยงาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

(5.1) ฝ่ายผลิตรายการโทรทัศน์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำแผนงานโครงการผลิตรายการโทรทัศน์ จัดและผลิตรายการโทรทัศน์ รวมทั้งสื่อรูปแบบอื่นเพื่อการศึกษาของศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งติดตาม และประเมินผลการรับชมรายการ TV เพื่อการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพรายการ

(5.2) ฝ่ายเทคนิคโทรทัศน์และวิศวกรรม มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุม ดูแล บำรุงรักษา ติดตั้ง ปรับแต่ง ตรวจซ่อม และใช้งานอุปกรณ์ ระบบอุปกรณ์การผลิตรายการโทรทัศน์ในห้องผลิตรายการโทรทัศน์ ระบบอุปกรณ์แบบเครือข่าย (ห้องตัดต่อ ห้อง Ingest ห้อง Server) อุปกรณ์ถ่ายทำรายการโทรทัศน์นอกสถานที่ อุปกรณ์ระบบไฟฟ้ากำลัง อุปกรณ์สำนักงาน อุปกรณ์สาธารณูปโภค อุปกรณ์ระบบเครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคม ศึกษา วิเคราะห์การใช้งานอุปกรณ์

6. ส่วนเทคนิคและซ่อมบำรุง

มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสนับสนุนด้านเทคนิคการผลิต และเผยแพร่รายการวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา วางแผนติดตั้ง ดูแลรักษาและซ่อมบำรุง อุปกรณ์การผลิตและเผยแพร่รายการวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา รวมทั้งบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคของศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

(6.1) ฝ่ายเทคนิคโทรทัศน์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสนับสนุนด้านเทคนิคการผลิตและเผยแพร่ออกอากาศรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา วางแผน ควบคุม ดูแล เทคนิคการผลิตรายการโทรทัศน์และการออกอากาศรายการโทรทัศน์ การออกแบบฉาก ศิลปกรรม กราฟิกรายการโทรทัศน์ การดูแลรักษาอุปกรณ์ การผลิตรายการโทรทัศน์ และอุปกรณ์ระบบการออกอากาศเพื่อเผยแพร่รายการโทรทัศน์ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV)

(6.2) ฝ่ายเทคนิควิทยุ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสนับสนุนด้านเทคนิคการผลิตและเผยแพร่ออกอากาศรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา วางแผน ควบคุม ดูแล เทคนิคการผลิตและการออกอากาศรายการวิทยุ การดูแลรักษาอุปกรณ์การผลิตรายการวิทยุ และอุปกรณ์ในการออกอากาศของสถานีวิทยุศึกษา เพื่อเผยแพร่รายการวิทยุทางสถานีวิทยุศึกษา

(6.3) ฝ่ายติดตั้งและซ่อมบำรุง มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการวางแผน ติดตั้ง ดูแลรักษาและซ่อมบำรุง อุปกรณ์สำหรับงานด้านการผลิตและการเผยแพร่ของสถานีวิทยุศึกษา และสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV) สื่ออินเตอร์เน็ต ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ด้านงานสนับสนุนต่างๆ เครื่องส่งวิทยุ AM เครื่องส่งวิทยุ FM ระบบเชื่อมโยงสัญญาณ ระบบอุปกรณ์ด้านสาธารณูปโภค ด้านงานป้องกันและรักษาความปลอดภัย และติดตั้งอุปกรณ์ในกิจกรรมทั้งในและนอกสถานที่

7. ส่วนวิศวกรรมและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สร้างสรรค์ วางแผน คำนวณ ออกแบบ กำหนดมาตรฐาน และคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าสื่อสาร พร้อมทั้งควบคุมการติดตั้งระบบอุปกรณ์ทางด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและเผยแพร่เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของสถานีวิทยุศึกษา สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) การบริการเผยแพร่สื่อการศึกษา การวางแผนจัด ผลิต ออกแบบ ตรวจสอบคุณภาพ และพัฒนารูปแบบการนำเสนอรายการสื่อการศึกษาให้เหมาะสำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง พัฒนาระบบและดำเนินงานห้องสมุดสื่อการศึกษา (Media Archives) จัดเก็บและให้บริการต้นฉบับสื่อการศึกษา ประเภทรายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ มัลติมีเดียและสื่ออื่นๆ ที่ผลิตโดยศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา ดำเนินงานด้านสิทธิประโยชน์ในสื่อการศึกษาที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

(7.1) ฝ่ายวิศวกรรม มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ควบคุม กำกับ ดูแล การดำเนินงานด้านวิศวกรรม ตลอดจนการให้คำปรึกษาและแนะนำทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรม วางแผน คำนวณ ออกแบบ พัฒนาเทคโนโลยี ระบบอุปกรณ์ทางด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและเผยแพร่เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของสถานีวิทยุ สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าสื่อสารพร้อมทั้งควบคุมการติดตั้งให้ได้มาตรฐานสากล พัฒนาบุคลากรด้านการใช้งาน การบำรุงรักษาอุปกรณ์ของสถานีวิทยุศึกษา สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

(7.2) กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมการศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการพัฒนาและดำเนินงานด้านบริการ เผยแพร่สื่อการศึกษาและมัลติมีเดียของศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา วางแผน จัด ผลิต ออกแบบ ตรวจสอบคุณภาพและปรับรูปแบบการนำเสนอรายการสื่อการศึกษาและมัลติมีเดีย เผยแพร่สื่อการศึกษาและมัลติมีเดียทั้งแบบ Online และ Offline ในรูปของซีดี วีซีดี ดีวีดี MP3 บทเรียน e-learning และสื่ออื่นๆ พัฒนาระบบและดำเนินงานห้องสมุดสื่อการศึกษา (Media Archives) กำหนดแนวทางและดำเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรสื่อของหน่วยงาน ดำเนินงานด้านสิทธิประโยชน์ในสื่อการศึกษาที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของหน่วยงาน วิจัยและพัฒนาระบบการให้บริการและเผยแพร่สื่อการศึกษาและมัลติมีเดีย

8. ส่วนสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ทดลองเพื่อผลิต พัฒนา และเผยแพร่สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการและผู้ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการในรูปแบบหนังสือเสียง หนังสืออักษรเบรลล์ รายการวีดิทัศน์ บทความ จดหมายข่าว เว็บไซต์สื่อสารเพื่อคนพิการ และสื่อรูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลการใช้สื่อการศึกษาของคนพิการกลุ่มเป้าหมายต่างๆ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

      646464

 

all video search

ค้นหาเพิ่มเติม

Hot Link

live-a
rep-a
reetv-a

 652

Capture

digital

tut

ach2

 download1

 
web4
web2

  code qr

qr-code ช่องทางในการรับชมสื่อ

wa1

 

ติดต่อเรา

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

อาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400.

โทรศัพท์ 0-2354-5731-40 ต่อ 114
โทรสาร 0-2354-5741
info@cet.go.th

ผู้กำลังใช้งาน

มี 73 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

© 2009-2024 by GPIUTMD