โครงสร้าง

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา แบ่งส่วนงานภายใน ดังนี้ 

 

                     chart

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา แบ่งส่วนงานเป็น 7 ส่วน 1 กลุ่มงาน ดังนี้

(1)    ส่วนอำนวยการ

(1.1) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(1.2) ฝ่ายการเงินและบัญชี

(1.3) ฝ่ายบริหารงานพัสดุ

(2)    สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

(2.1) กลุ่มงานผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาตามอัธยาศัย

(2.2) กลุ่มงานผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาตามหลักสูตร

(2.3) กลุ่มงานจัดรายการและออกอากาศโทรทัศน์

(3)    สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา

(3.1) กลุ่มงานผลิตรายการวิทยุ

(3.2) กลุ่มงานจัดรายการและออกอากาศวิทยุ

(4)    กลุ่มงานแผนและพัฒนาบุคลากร

(5)    ส่วนผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (รังสิต)

(5.1) ฝ่ายผลิตรายการโทรทัศน์

(5.2) ฝ่ายเทคนิคโทรทัศน์และวิศวกรรม 

(6)    ส่วนเทคนิคและซ่อมบำรุง

(6.1) ฝ่ายเทคนิคโทรทัศน์

(6.2) ฝ่ายเทคนิควิทยุ

(6.3) ฝ่ายติดตั้งและซ่อมบำรุง

(7)    ส่วนวิศวกรรมและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

(7.1) ฝ่ายวิศวกรรม

(7.2) กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

(8)    ส่วนสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ

 

43

all video search

ค้นหาเพิ่มเติม

Hot Link

live-a
rep-a
reetv-a

 652

Capture

digital

tut

ach2

 download1

 
web4
web2

  code qr

qr-code ช่องทางในการรับชมสื่อ

wa1

 

ติดต่อเรา

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

อาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400.

โทรศัพท์ 0-2354-5731-40 ต่อ 114
โทรสาร 0-2354-5741
info@cet.go.th

ผู้กำลังใช้งาน

มี 68 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

© 2009-2024 by GPIUTMD