รับสมัครการศึกษาทางไกล ประเภทการศึกษาต่อเนื่อง

 

666

สถาบันการศึกษาทางไกล เปิดรับสมัครเรียนการศึกษาทางไกล หลักสูตรระยะสั้น จำนวน 9 หลักสูตร

สมัครและลงทะเบียนเรียนในระหว่าง วันที่ 10 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2565

หลักสูตรที่เปิดมีดังนี้ 

                      1. หลักสูตร  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร   ระยะเวลาของหลักสูตร  400  ชั่วโมง

              https://sites.google.com/dei.ac.th/nfe-dei/การศกษาตอเนอง/หลกสตรภาษาจนเพอการสอสาร?authuser=0

 

         2. หลักสูตร  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   ระยะเวลาของหลักสูตร  160  ชั่วโมง

 

              https://sites.google.com/dei.ac.th/nfe-dei/การศกษาตอเนอง/หลกสตรภาษาองกฤษเพอการสอสาร?authuser=0

 

                   3. หลักสูตร  การศึกษาพระเครื่องพระสมเด็จ (โต พรหมรังสี)   ระยะเวลาของหลักสูตร  40   ชั่วโมง

 

              https://sites.google.com/dei.ac.th/nfe-dei/การศกษาตอเนอง/หลกสตรการศกษาพระเครองพระสมเดจโต-พรหมรงส?authuser=0

 

                   4. หลักสูตร  การศึกษาพระเครื่องชุดเบญจภาคี   ระยะเวลาของหลักสูตร  40   ชั่วโมง 

 

                       https://sites.google.com/dei.ac.th/nfe-dei/การศกษาตอเนอง/หลกสตรการศกษาพระเครองชดเบญจภาค?authuser=0 

                   5. หลักสูตร   อาเซียนศึกษา   ระยะเวลาของหลักสูตร  40  ชั่วโมง 

 

                       https://sites.google.com/dei.ac.th/nfe-dei/การศกษาตอเนอง/หลกสตรอาเซยนศกษา?authuser=0

 

                   6. หลักสูตร   ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันในประชาคมอาเซียน   ระยะเวลาของหลักสูตร   80  ชั่วโมง

 

         https://sites.google.com/dei.ac.th/nfe-dei/การศกษาตอเนอง/หลกสตรภาษาและวฒนธรรมเพอการอยรวมกนในประชาคมอาเซยน?authuser=0

 

    7. หลักสูตร  ชีวิตผาสุกในชีวิตยุคดิจิทัล   ระยะเวลาของหลักสูตร   40   ชั่วโมง 

 

         https://sites.google.com/dei.ac.th/nfe-dei/การศกษาตอเนอง/หลกสตรชวตผาสกในยคดจทล?authuser=0

 

    8. หลักสูตร  ความมั่นคงและมั่งคั่งทางการเงินยุคดิจิทัล   ระยะเวลาของหลักสูตร   40   ชั่วโมง

 

         https://sites.google.com/dei.ac.th/nfe-dei/การศกษาตอเนอง/หลกสตรความมนคงและมงคงทางการเงนยคดจทล?authuser=0

 

    9. หลักสูตร  กินดี อยู่ดี มีสุข    ระยะเวลาของหลักสูตร   40   ชั่วโมง

  

         https://sites.google.com/dei.ac.th/nfe-dei/การศกษาตอเนอง/หลกสตรกนด-อยด-มสข?authuser=0

 

  

 

สถาบันการศึกษาทางไกล
928 อาคาร 5 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110

โทร. 02 381 6652 โทรสาร 02 170 8711

all video search

ค้นหาเพิ่มเติม

Hot Link

reetv-a

live-a

rep-a

 652

 download1

 

BG1 

Capture

 digital

tut

ach2

  code qr

qr-code ช่องทางในการรับชมสื่อ

wa1

 

 

ติดต่อเรา

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

อาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400.

โทรศัพท์ 0-2354-5730 ต่อ 114
โทรสาร 0-2354-5741
info@cet.go.th

ผู้กำลังใช้งาน

มี 121 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์